Charakterystyka

Gmina Warlubie położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim.


 • Siedzibą gminy jest wieś Warlubie.
 • W skład gminy wchodzi 35 miejscowości zlokalizowanych w 9 sołectwach.


Zgodnie zStrategią Rozwoju Gminy Warlubie na lata 2007-2013 Warlubie to gmina:

 • atrakcyjna pod względem agroturystyki i rolnictwa,
 • o dużych walorach przyrodniczych,
 • rekreacyjnych,
 • stwarzająca przyjazne warunki do inwestowania,
 • dbająca o rozwój infrastruktury technicznej.


Podstawowe dane o gminie Warlubie według stanu na 2002 r. przedstawiają się następująco:


Powierzchnia gminy ogółem - 20097 ha
Liczba mieszkańców ogółem - 6590 osób

Siedzibę gminy zamieszkuje

cztery największe miejscowości skupiają

-

2112 osób

32 % ogółu ludności gminy

60% ogółu ludności gmin

 
Liczba sołectw - 9
Liczba miejscowości wiejskich - 31
Gęstość zaludnienia ogółem - 33 os./km2
Gęstość zaludnienia na obszarach bezleśnych - 77 os./km2
 
Użytki rolne ogółem - 6926 ha - 34,5% % pow. ogólnej gminy

w tym grunty orne ogółem

użytki zielone ogółem

lasy i grunty orne ogółem

-

5562 ha - 80,3 % powierzchni ogólnej użytków rolnych

1330 ha - 19,2% powierzchni ogólnej użytków rolnych

11509 ha - 57,3 % powierzchni ogólnej gminy

      

Gmina Warlubie leży w lewym brzegu Wisły, a ponad połowa jej obszaru to kompleksy leśne przylegające do Borów Tucholskich.


Na obszarze gminy występują:

 • Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - część północna,
 • rezerwaty przyrody: „Osiny", „Kuźnica" oraz „Jezioro Łyse".


Wielkoprzestrzenne formy ochrony:

 • rezerwat "Kuźnica",

 • rezerwat "Osiny",

 • projektowany Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie,

 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,

 • Wdecki Park Krajobrazowy,

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich,

 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina rzeki Sobińska Struga",

 • Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie".


Główne funkcje gminy to:

 • rolnictwo,
 • leśnictwo z uzupełniającą funkcją usługowo-produkcyjną oraz rozwijającą się funkcją turystyczną.
 • Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna. Rolniczy charakter gminy, brak większych zakładów przemysłowych, sprawia, że miłośnicy przyrody mogą tu znaleźć wiele ciekawych miejsc.


Dużą atrakcję stanowią tutejsze jeziora, szczególnie Rybno i Radodzierz. Osoby chętnie wypoczywające nad wodą oraz wędkarze i miłośnicy sportów wodnych mogą korzystać z uroków jezior Mątasek i Rumacz.


Podstawowe funkcje siedziby gminy:

 • administracyjna
 • mieszkaniowa
 • usługowo-produkcyjna.