Charakterystyka

       Gmina Warlubie położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Siedzibą gminy jest wieś Warlubie. W skład gminy wchodzi 35 miejscowości zlokalizowanych w 9 sołectwach.


       Zgodnie zStrategią Rozwoju Gminy Warlubie na lata 2007 - 2013 Warlubie to gmina atrakcyjna pod względem agroturystyki i rolnictwa, o dużych walorach przyrodniczych, rekreacyjnych, stwarzająca przyjazne warunki do inwestowania, dbająca o rozwój infrastruktury technicznej.


Podstawowe dane o gminie Warlubie według stanu na 2002 r. przedstawiają się następująco:


Powierzchnia gminy ogółem - 20097 ha
Liczba mieszkańców ogółem - 6590 osób

Siedzibę gminy zamieszkuje

cztery największe miejscowości skupiają

-

2112 osób

32 % ogółu ludności gminy

60% ogółu ludności gmin

 
Liczba sołectw - 9
Liczba miejscowości wiejskich - 31
Gęstość zaludnienia ogółem - 33 os./km2
Gęstość zaludnienia na obszarach bezleśnych - 77 os./km2
 
Użytki rolne ogółem - 6926 ha - 34,5% % pow. ogólnej gminy

w tym grunty orne ogółem

użytki zielone ogółem

lasy i grunty orne ogółem

-

5562 ha - 80,3 % powierzchni ogólnej użytków rolnych

1330 ha - 19,2% powierzchni ogólnej użytków rolnych

11509 ha - 57,3 % powierzchni ogólnej gminy

      

        Gmina Warlubie leży w lewym brzegu Wisły, a ponad połowa jej obszaru to kompleksy leśne przylegające do Borów Tucholskich. Na obszarze gminy występują: Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - część północna, rezerwaty przyrody: „Osiny", „Kuźnica" oraz „Jezioro Łyse".


Wielkoprzestrzenne formy ochrony:

  • rezerwat "Kuźnica",

  • rezerwat "Osiny",

  • projektowany Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie,

  • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,

  • Wdecki Park Krajobrazowy,

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich,

  • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina rzeki Sobińska Struga",

  • Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie".


        Główne funkcje gminy to: rolnictwo i leśnictwo z uzupełniającą funkcją usługowo-produkcyjną oraz rozwijającą się funkcją turystyczną. Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna. Rolniczy charakter gminy, brak większych zakładów przemysłowych, sprawia, że miłośnicy przyrody mogą tu znaleźć wiele ciekawych miejsc. Dużą atrakcję stanowią tutejsze jeziora, szczególnie Rybno i Radodzierz. Osoby chętnie wypoczywające nad wodą oraz wędkarze i miłośnicy sportów wodnych mogą korzystać z uroków jezior Mątasek i Rumacz.

        Podstawowe funkcje siedziby gminy: administracyjna mieszkaniowa i usługowo-produkcyjna.