Załączniki

  Oświadczenie o osobie zameldowanej, lecz mieszkającej w innym miejscu (docx)

  Oświadczenie o osobie zameldowanej, lecz przebywającej za granicą (docx)

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospadarowanie (2019)


Opłatę uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. za styczeń do 15 stycznia)
  • PŁATNE W KASIE URZĘDU GMINY
  • LUB NA NR KONTA
64 8173 0005 2002 0006 0017 0030

BANK SPÓŁDZIELCZY NOWE 

(w tytule ŚMIECI nazwa miesiąca) 

  • LUB PŁATNOŚĆ U SOŁTYSA


Podmiot odbierający odpady

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Warlubie wygrał Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Menard Wiesław w Wielkim Komorsku ul.Warlubska 17, 86-160 Warlubie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Warlubiu, ul. Komorska 86-160 Warlubie (Przy oczyszczalni ścieków w Warlubiu):

Na terenie Gminy został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego każdy mieszkaniec może oddać zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony (nie pochodzące z działalności rolniczej lub gospodarczej).

MIESZKAŃCY KTÓRZY OTRZYMALI POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE ORAZ WORKI DO SEGREGACJI SĄ ZOBOWIĄZANI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 


Opłaty za wywóz odpadów wynoszą:

  • 13 zł/osoba za segregowane,
  • 27 zł/osoba niesegregowane. 
  • Stawki za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych są zależne od pojemnika.

 

 

Właściciele nieruchomości, na których przebywają tylko sezonowo w okresie letnim proszeni są o złożenie ponownej deklaracji w przypadku niezamieszkiwania posesji.
 

Co musisz zrobić, aby zapłacić niższą opłatę:

  • Szkło, papier (karton), plastik należy przekazywać firmie w workach lub pojemnikach każde osobno
  • Sprzęt elektryczny, elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony należy przekazywać do punktu zbioru odpadów

 

Zużyte baterie można wrzucać do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej: Szkoły, Urząd Gminy, GOKPiR.


INFORMACJE:

Pan Michał Pastusiak - Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

-----

Urząd Gminy w Warlubiu pokój nr 10
Tel. 52 33 26 040

 

 

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl