Warlubie, dnia 09 listopada 2015 r.

Nasz znak: KA.271.217.2015

 

                                                                                  Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo!

 

           Informuję , iż Urząd Gminy w Warlubiu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie na  przedsięwzięcia w zakresie: demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000,00 zł brutto za 1 Tonę  unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Jednocześnie informuje się, jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przez Gminę Warlubie na w/w zadanie, kwota 1 Tony za demontaż,  unieszkodliwianie i transport będzie wyższa jak 1000,00 zł brutto, to różnicę pokryje wnioskujący do Gminy Warlubie.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie lub biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Warlubiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Urząd Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie w terminie:

 do dnia 22 lutego 2016 r. do godziny 15:30.

 

Ponadto informuje się, iż zakwalifikowane przedsięwzięcia z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będą realizowane  do 08 grudnia 2016 roku.

 

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu Urzędu Gminy  w Warlubiu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny.


Warunki dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-176-warunki_dofinansowania_azbest_2016.html

 

Kontakt telefoniczny w sprawie naboru wniosków: Urzad Gminy w Warlubiu w godzinach pracy Urzędu Gminy , tel. 52 33 26 040 z Panem Tomaszem Stefaniak.

 

Z poważaniem


Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak


Wniosek na demontaz i utylizacje wyrobow zawierajcych azbest

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl