Urząd Gminy w Warlubiu informuje, że sprawy związane z obsługą świadczenia wychowawczego „500 Plus” prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców, iż druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” można  pobierać od dnia 05.08.2017r.  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu w Referacie ds. Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego pok. Nr 2 (parter) w następujących dniach:


                    poniedziałek  od godz. 7:30  do godz. 15:30
  wtorek
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  środa 
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  czwartek
 od godz 7:30  do godz. 15:30
  piątek
 od godz 7:30  do godz. 15:30

 

wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” można składać w terminie od dnia 5 sierpnia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu w Referacie ds. Świadczeń i Funduszu Alimentacyjnego pok. Nr 2 (parter) w następujących dniach:


                  
poniedziałek  od godz.  7:30  do godz. 15:30
  wtorek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  środa 
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  czwartek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30
  piątek
 od godz. 7:30  do godz. 15:30

 

Wnioski można będzie składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
  • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 


Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia dziecka.


Powyższe świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. Natomiast na drugie i kolejne dziecko bez ustalonego kryterium dochodowego. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł netto.


Pierwsze dziecko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.


Dochód przyjmujemy tak jak w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – obowiązują dochody za rok 2016.


formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

Załączniki:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS


formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl