Warlubie dn. 19.01.2017 r.

Nasz znak: IGOŚ.II.621.1.2017Kurenda


   Informuję, iż Urząd Gminy w Warlubiu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie na  przedsięwzięcie w zakresie: demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000,00 zł brutto za 1 tonę  unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Udział własny (udział poszczególnych właścicieli nieruchomości lub gminy) należy uwzględnić w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo ograniczony jest maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. do kwoty 30 000,00 zł i koszt jednostkowy dofinansowania do 1 000,00 zł/tonę odpadów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w sekretariacie lub biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Warlubiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Urząd Gminy w Warlubiu, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie w terminie: do dnia 21 marca 2017 r. do godziny 15:30.

      Ponadto informuje się, iż zakwalifikowane przedsięwzięcia z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu będą realizowane  do 08 grudnia 2017 roku. Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu Urzędu Gminy  w Warlubiu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny. Warunki dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: http://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-232-procedura_azbest_2017.html Wzory wniosków można pobrać elektronicznie ze strony internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu: www.warlubie.pl w zakładce: Azbest 2017  lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Warlubiu w godzinach pracy urzędu.

Kontakt telefoniczny w sprawie naboru wniosków: Urząd Gminy w Warlubiu w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 52 33 26 040 z Panem  Radosławem Liczkowskim.

 

Z poważaniem


Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak


Załączniki:

WNIOSEK na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2017, związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl