Konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych

Warlubie, dnia 1 marca 2017 r.

ROA.II.526.3.2017

 

 

Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

 

 

 

        Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 1 marca br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowane poprzez     uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku, z uwzględnieniem     elementów profilaktyki przeciwdziałającej uzależnieniom,

2) opieki społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,     wyrównywania szans tych rodzin i osób, organizacji integracyjnych imprez środowiskowych    dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz działalności na rzecz osób     niepełnosprawnych.  

        Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym, podanym do wiadomości publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Warlubiu www.bip.warlubie.pl , na stronie internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu www.warlubie.pl w zakładkach „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Warlubiu. Na tych stronach zostały też zamieszczone: wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania z wykonania zadania oraz przepisy na podstawie których następuje zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Rady Gminy (pok. nr 22), w Urzędzie Gminy w Warlubiu, tel. 52 38 00524,   

         Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24 marca 2017 r. do godz. 15.30.  

         Oceny formalnej i merytorycznej złożonych w postępowaniu konkursowym ofert dokona komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 , z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 , biorące udział w konkursie. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji na druku załączonym do niniejszego pisma, w terminie do 24 marca 2017 r.

 

 Wójt Gminy

Krzysztof Michalak

Opublikowano: 02 marca 2017 14:42

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży [366.67 KB]

Zarządzenie Wójta Nr 9/2017 z dnia 1.03.2017 w sprawie ogłoszenia konkursów [231.8 KB]

Konkurs nr 1 - turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci [1.28 MB]

Konkurs nr 2 - pomoc społeczna [1.26 MB]

Wyświetleń: 952

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl