Konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

Warlubie, dnia 22 lutego 2016 r.

526.3.2016

 

 

Organizacje pozarządowe i podmioty

działające w sferze pożytku publicznego

na terenie Gminy Warlubie

 

 

 

        Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 18 lutego br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:


1) turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowane poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku, z uwzględnieniem elementów profilaktyki przeciwdziałającej uzależnieniom,


2) opieki społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób, organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

        Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym, podanym do wiadomości publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Warlubiu www.bip.warlubie.pl , na stronie internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu www.warlubie.pl w zakładkach „współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Warlubiu. Na tych stronach zostały też zamieszczone: wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania z wykonania zadania oraz przepisy na podstawie których następuje zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Rady Gminy (pok. nr 22), w Urzędzie Gminy w Warlubiu, tel. 52 38 00524,   

 

  • Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17 marca 2016 r.  do godz. 15.30.

 

         Oceny formalnej i merytorycznej złożonych w postępowaniu konkursowym ofert dokona komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. W związku z powyższym proszę o zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji na druku załączonym do niniejszego pisma, w terminie do 17 marca 2016 r.Wójt Gminy

 

Krzysztof Michalak

 

Wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania oraz formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej znajdują się w zakładce - formularze

 

Opublikowano: 22 lutego 2016 13:39

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Załączniki:

Zarządzenie Nr 8 2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację w 2016 r. zadań publicznych.pdf [388.16 KB]

Konkurs ofert nr 1 na zadania z zakresu turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodziezy [1.25 MB]

Konkurs ofert nr 2 na zadania z zakresu pomocy społecznej [1.25 MB]

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży [206.67 KB]

Wyświetleń: 916

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom-jst.pl