Gmina Warlubie położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim.

Siedzibą gminy jest wieś Warlubie.

 

W skład gminy wchodzi 35 miejscowości zlokalizowanych w 9 sołectwach.


Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Warlubie na lata 2020+ Warlubie to gmina:

atrakcyjna pod względem agroturystyki i rolnictwa, o dużych walorach przyrodniczych, rekreacyjnych, stwarzająca przyjazne warunki do inwestowania, dbająca o rozwój infrastruktury technicznej.

 


Podstawowe dane o gminie Warlubie według stanu na 2012 r. przedstawiają się następująco:


 • Powierzchnia gminy ogółem: 20097 ha
 • Liczba mieszkańców ogółem: 6590 osób
 • Siedzibę gminy zamieszkuje: 2112 osób
 • Cztery największe miejscowości skupiają 32 % ogółu ludności gminy 60% ogółu ludności gmin
 • Liczba sołectw: 9
 • Liczba miejscowości wiejskich 31
 • Gęstość zaludnienia ogółem 33 os./km2
 • Gęstość zaludnienia na obszarach bezleśnych 77 os./km2
 • Użytki rolne ogółem 6926 ha - 34,5% % pow. ogólnej gminy
 • w tym grunty orne ogółem 5562 ha 80,3 % powierzchni ogólnej użytków rolnych
 • użytki zielone ogółem 1330 ha 19,2% powierzchni ogólnej użytków rolnych
 • lasy i grunty orne ogółem 11509 ha 57,3 % powierzchni ogólnej gminy

 

Gmina Warlubie leży w lewym brzegu Wisły, a ponad połowa jej obszaru to kompleksy leśne przylegające do Borów Tucholskich.

Na obszarze gminy występują:

 • Wdecki Park Krajobrazowy oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - część północna, rezerwaty przyrody: „Osiny", „Kuźnica" oraz „Jezioro Łyse".

 

Wielkoprzestrzenne formy ochrony:

 • rezerwat "Kuźnica",
 • rezerwat "Osiny",
 • Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
 • Wdecki Park Krajobrazowy,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich,
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina rzeki Sobińska Struga",
 • Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie".


Główne funkcje gminy to: rolnictwo, leśnictwo z uzupełniającą funkcją usługowo-produkcyjną oraz rozwijającą się funkcją turystyczną. Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna. Rolniczy charakter gminy, brak większych zakładów przemysłowych, sprawia, że miłośnicy przyrody mogą tu znaleźć wiele ciekawych miejsc.


Dużą atrakcję stanowią tutejsze jeziora, szczególnie Rybno i Radodzierz. Osoby chętnie wypoczywające nad wodą oraz wędkarze i miłośnicy sportów wodnych mogą korzystać z uroków jezior Mątasek i Rumacz.

 

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl