Uwarunkowania gminy wynikające z diagnozy stanu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

               

Uwarunkowania społeczno-demograficzne:

 • gminę zakwalifikowano do gmin o średniej (jak na warunki województwa kujawsko-pomorskiego) liczbie mieszkańców;

 • wskaźniki ruchu naturalnego (urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego,) są w  gminie nieco korzystniejsze niż przeciętne dla województwa;

 • struktura wieku mieszkańców gminy jest nieco korzystniejsza niż wartości średnich dla wiejskich obszarów województwa;

 • gmina cechuje się niekorzystną strukturą płci - na 100 mężczyzn przypada 98 kobiet, natomiast w województwie wskaźnik feminizacji wynosi 106,2 kobiet na 100 mężczyzn;

 

Uwarunkowania gospodarcze:

 • gmina zaliczona została do gmin o funkcji rolniczej w obszarach o  przeciętnych lub niekorzystnych warunkach rozwoju rolnictwa z  zaznaczającą się gospodarką leśną;

 • gmina należy do obszarów o przeciętnym stanie rozwoju przedsiębiorczości;

 • wskaźnik bezrobocia jest w gminie bardzo wysoki (jeden z najwyższych w  województwie);

 • w syntetycznej klasyfikacji produkcyjności rolnictwa, gmina została zaklasyfikowana do grupy gmin o niskiej produkcyjności".

 

Uwarunkowania w zakresie środowiska przyrodniczego:

 • gmina należy do obszarów o wysokim poziomie lesistości (wskaźnika lesistości 57,3%);

 • gmina stanowi obszar o mało korzystnych uwarunkowaniach dla rozwoju rolnictwa;

 • wschodnia część gminy leży w granicach terenów zalewowych i zagrożonych powodzią zasięgiem 100-letniej wody;

 • cała niemal gmina objętą jest wieloprzestrzennymi formami przyrody, na terenie gminy występuje fragment Wdeckiego Parku Krajobrazowego (w części zachodniej) i Zespółu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego(w części wschodniej), fragment Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Sobińska Struga", rezerwat "Kuźnica" i rezerwat "Osiny". Gmina leży w  granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „ Bory Tucholskie, występują tu również lasy ochronne, użytki ekologiczne i  pomniki przyrody. Obszar gminy leży w granicach projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

 

Uwarunkowania w zakresie turystyki:

 • zachodnia część gminy należy do jednego z najbardziej atrakcyjnych, ukształtowanych rejonów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego tj. Borów Tucholskich a wschodnia jej część położona jest w granicach kształtującego się rejonu Doliny Dolnej Wisły;

 • w syntetycznej klasyfikacji stopnia rozwoju funkcji turystycznej gmina zaliczona została do grupy gmin o „słabo wykształconej funkcji turystycznej";

 • przez obszar gminy przebiegają szlaki turystyczne ponad regionalne i  regionalne motorowe i piesze.

 

Uwarunkowania w zakresie dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej:

 • gmina jest dobrze skomunikowana; przez gminę przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, przebiega główna linia kolejowa i zlokalizowane jest lotnisko specjalne;

 • na terenie gminy zlokalizowana jest stacja transformatorowa WN 110 kV;

 • przez teren gminy przebiega linia energetyczna WN 220 kV, a jej północna część należy do obszarów występowania nadmiernie wydłużonych linii 15 kV;

 • gmina posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków;

 • w gminie znajduje się także wysypisko komunalne odpadów przewidziane do modernizacji;

 • w gminie znajdują się trzy ujęcia wód podziemnych dla wodociągu grupowego;

 • gmina nie jest zgazyfikowana.

 

Koncepcja, zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wynikające z ustaleń projektu" Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego".

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego

W planowanej strukturze przestrzennej gmina znalazła się zarówno częściowo w I  centralnej strefie polityki przestrzennej jak i w II- północnej strefie polityki przestrzennej. Obszar I strefy przyjmuje się jako obszar najwyższej aktywności społeczno-gospodarczej, rozwoju procesów urbanizacyjnych, koncentracji infrastruktury technicznej, obejmujący także znaczący fragment regionalnego systemu ekologicznego. Na obszarze strefy II realizacja polityki przestrzennej ukierunkowana jest na rozwój gospodarki leśnej i użytkowania rekreacyjnego. W obszarze tym nie przewiduje się koncentracji procesów urbanistycznych. Znaczna cześć strefy objęta jest również zintegrowanym systemem ekologicznym.

Realizacja polityki przestrzennej w obu strefach powinna korespondować z nadrzędnym celem zagospodarowania województwa - „budowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość życia jego mieszkańców".

 

Główne zasady zagospodarowania przestrzennego:

 • gospodarowanie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie systemów przyrodniczych;

 • podporządkowanie działalności gospodarczej wymogom ochrony środowiska;

 • zachowanie spójności przestrzennej najcenniejszych przyrodniczo i  krajobrazowo obszarów, stad gmina objętą jest zintegrowanym systemem ekologicznym;

 • zalesianie gruntów najsłabszych klas bonitacyjnych mało przydatnych dla gospodarki rolnej;

 • zachowanie dziedzictwa kulturowego;

 • zapewnienie pełnej obsługi mieszkańców przez wielofunkcyjny rozwój układu osadniczego;

 • poprawa parametrów technicznych i użytkowych infrastruktury technicznej.

 

Ustalenia w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:

 • gmina przewidziana do objęcia zintegrowanym systemem ekologicznym;

 • gmina przewidziana do objęcia projektowanym rezerwatem biosfery „Bory Tucholskie";

 • proponowana do włączenia w system sieci ekologicznej Natura 2000

 • wymagane utrzymanie walorów ekologicznych kompleksów leśnych;

 • prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i powiększanie zasobów leśnych.

 

Ustalenia w zakresie kierunków rozwoju sieci osadniczej:

 • w planowanej hierarchii sieci osadniczej Warlubie zakwalifikowano do wiejskich ośrodków gmin; dla których zakłada się wzmocnienie ich potencjałów i podnoszenie jakości życia mieszkańców.

 

Ustalenia w zakresie kierunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej:

 • prowadzenie rolnictwa niekonwencjonalnego w oparciu o system obszarów chronionych;

 • wprowadzanie przekształceń obszarów wiejskich w kierunku aktywizacji działalności pozarolniczych, na gruntach o niskiej produkcyjności rolniczej.

 

Ustalenia w zakresie rozwoju funkcji turystycznej:

 • pełniejsze wykorzystanie walorów ukształtowanych rejonów turystycznych: Bory Tucholskie i Dolina Dolnej Wisły;

 • poprawa standardu istniejącego zagospodarowania turystycznego w tym szlaków turystycznych;

 • rozwój agroturystyki w istniejących i nowych gospodarstwach rolnych na bazie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych;

 

Ustalenia w zakresie kierunków rozwoju sieci drogowej i linii kolejowych:

 • projektowana autostrada A-1;

 • modernizacja i przebudowa drogi krajowej nr 1;

 • przebudowa dróg wojewódzkich nr 238, 214 391;

 • modernizacja linii kolejowej znaczenia państwowego nr 131/C-E65/ i  przystosowanie jej do prędkości powyżej 120 km/h;

 

Ustalenia w zakresie kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej i odpadami:

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej;

 • realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowy rozproszonej;

 • składowisko odpadów komunalnych docelowo przewidziane do likwidacji i  rekultywacji.

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl