Uwarunkowania rozwoju turystyki

Gmina Warlubie posiada dobre warunki do rozwoju funkcji turystycznej, gdyż leży w obszarze o bardzo dużych walorach i atrakcyjności środowiska przyrodniczo-krajobrazo­wego oraz znacznych zasobach środowiska kulturowego (patrz mapa synteza uwarunkowań i mapa walory kulturowe).

 

Gmina objęta jest wielkoprzestrzennymi formami ochrony przyrody, do których należą:

 • Wdecki Park Krajobrazowy (w części zachodniej) i Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiegob (w części wschodniej),
 • fragment Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Borów Tucholskich i zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Sobińska Struga”,
 • rezerwat “Kuźnica” i rezerwat “Osiny”.

 

Gmina leży w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie i przewidziana jest do włączenia w granice projektowanego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.


Ponadto zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, zachodnia część gmina znalazła się w obszarze proponowanym do sieci ekologicznej Natura 2000.


Na jej szczególne zasoby środowiska przyrodniczo-kulturowego gminy składają się:

 • zbiorowiska leśne – lesistość gminy kształtuje się na poziomie 57,3 %. Lasy mają w gminie duże znaczenie rekreacyjne, będąc łatwym celem penetracji turystycznej, a dodatkowo ich atrakcyjność podnosi fakt, że towarzyszą wszystkim jeziorom gminy;

 

 • sieć jezior - z których 1 jest o powierzchni powyżej 20 ha i zaliczone jest do jezior o dużej atrakcyjności dla rekreacji w skali województwa – Radodzierz. Niestety z uwagi na uwarunkowania naturalne dostępność linii brzegowej tego jeziora na terenie gminy jest bardzo ograniczona. Największą atrakcyjnością dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych cieszy się j. Rybno. Tu zlokalizowana jest jedyna urządzona w granicach gminy plaża z miejscem do kąpieli. Spośród jezior w gminie udostępnione do wędkowania są jeziora Rybno, Płochocińskie i Radodzierz.

 

 • cieki wodne, wśród których na szczególną uwagę zasługują malownicze rzeki Sobińska Struga, której dolina rozciąga się wzdłuż zachodniej granicy gminy i rzeka Mątawa przepływająca przez centralną i wschodnią część gminy;

 

 • rzeźba polodowcowa, na którą składają się: równina sandrowa z występującymi na niej wydmami, ostańce morenowe, rynny jeziorne i doliny cieków (oprócz wymienionych wyżej rozległe dno doliny Dolnej Wisły);

 

 • szczególne zbiorowiska roślinne w postaci roślinności torfowiskowej związanej z rezerwatem „Osiny” i boru bagiennego związanego z rezerwatem „Kuźnica”

 

 • użytki ekologiczne;

 

 • liczne obiekty posiadające wartości historyczno-kulturowe, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

 

 • zespół dworsko-parkowy w Płochocinie z przełomu XIX XX wieku,

 

 • zespoły palacowo-parkowe we wsi Bąkowo i Rulewo,

 

 • liczne zespoły wiejskie z XIX i XX wieku między innymi we wsiach: Warlubie, Lipinki, Płochocin, Płochocinek, Wielki Komorsk, Bzowo, Krusze i Buśnia,

 

 • zespół kościoła parafialnego z XVIII wieku we wsi Komorsk.,

 

 • inne obiekty określone na mapie walory kulturowe.

 

Oprócz walorów przyrodniczo-kulturowych gmina dysponuje pewną bazą infrastruktury turystycznej.

 

Niestety w skali województwa jest ona nieznaczna pomimo, iż częściowo gmina leży w granicach największego i najatrakcyjniejszego rejonu turystycznego naszego województwa, tj. rejonu Borów Tucholskich, a częściowo w kształtującym się rejonie turystycznym Doliny Dolnej Wisły.

 

Stąd gmina w skali województwa ze względu na stopień wykształcenia funkcji turystycznej i rozmieszczenia bazy noclegowej zalicza się do gmin o słabo wykształconej funkcji turystycznej.

 

Żadna z miejscowości w gminie nie została zaliczona do generujących ruch turystyczny w skali województwa. W skali gminy do miejscowości generujących ruch turystyczny zaliczają się dwie wsie: Rybno i Lipinki.

 

Z tymi miejscowościami związana jest w znacznym stopniu infrastruktura turystyczna gminy, na którą składają się (patrz mapa zagospodarowanie turystyczne zał. nr 3):

 • ogólnodostępna baza noclegowa – gmina dysponuje jedynie jednym obiektem z całoroczną bazą noclegową - motel w Warlubiu o 22 miejscach noclegowych. Poza tym funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne w sołectwie Lipinki i jedno pole namiotowe zlokalizowane nad jez. Rybno. Innej ogólnodostępnej bazy noclegowej na terenie gminy nie ma. W rozwoju agroturystyki istnieje szansa na możliwość pozyskania dodatkowego źródła dochodu przez ludność rolniczą. Ta forma stanowić może ważny element aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich;
 • zabudowa letniskowa – jedną z form wypoczynku na terenie gminy jest zabudowa letniskowa, która wykształcona jest w formie indywidualnych domków letniskowych, z których nieznaczna część powstała w wyniku przekształceń siedlisk rolnych. Jej lokalizacja wiąże się głównie z najbardziej atrakcyjnym jeziorem tj. Rybno. W chwili obecnej liczbę działek letniskowych szacuje się na 45 (wg danych uzyskanych z Urzędu Gminy). Przyjmując, że w jednym domku mogą przebywać średnio 4 osoby, można określić ilość miejsc noclegowych związanych z tą formą wypoczynku na 180 miejsc. I choć nie stanowi ona bazy ogólnodostępnej, to jest istotnym elementem infrastruktury turystycznej gminy. Z uwagi na fakt, że ta forma wypoczynku cieszy się dużym zainteresowaniem, wskazane wyznaczenie nowych terenów możliwych do zagospodarowania na cele rekreacji indywidualnej i zbiorowej, zlokalizowanych w zachodniej części gminy.
 • szlaki turystyczne – przez gminę biegną szlaki o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym związane z turystyką krajoznawczą pieszą i motorową. Dwa wyznaczone szlaki piesze to:
 • czerwony szlak „Stu z nieba”,
 • niebieski szlak „Partyzantów AK”.
 • Szlaki motorowe to „Droga tysiąca jezior-północna”, „Droga Nadwiślańska” i „Cystersów”. Wyznaczone szlaki turystyczne z uwagi na ich charakter, stanowią element przyciągający turystów do gminy i mogą stanowić również element wspólnego działania gmin w celu pozyskiwania turystów. Ponadto na terenie gminy funkcjonują szlaki lokalne pieszy (w postaci ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej) i rowerowe, które związane są z najatrakcyjniejszymi terenami przyrodniczymi gminy;
 • kąpieliska i plaże – w gminie funkcjonuje tylko jedna plaża z miejscem do kąpieli nad jez. Rybno.

Ważnym uwarunkowaniem rozwoju turystyki w gminie jest jej dostępność komunikacyjna.


Gmina charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną.

 

Przez gminę przebiegają zarówno drogi krajowe jak i wojewódzkie oraz powiatowe i gminne, w ciągu których leżą tereny i miejscowości posiadające walory przyrodniczo-kulturowe, stanowiąc ważny element generujący ruch turystyczny. Przez teren gminy przebiega autostrada.

 

Dobra jest też dostępność w pasażerskiej komunikacji kolejowej, gdyż przez gminę przebiega linia kolejowa znaczenia państwowego relacji Chorzów-Tczew (patrz mapa zagospodarowanie turystyczne).

 

Reasumując, gmina w skali województwa zaliczona została do gmin o słabo wykształconej funkcji turystycznej. Przystosowana jest niestety do obsługi ruchu turystycznego pobytowego o charakterze letnim, co praktycznie uniemożliwia powstanie kategorii zawodowej ludności utrzymującej się wyłącznie z obsługi ruchu turystycznego.

 

Baza noclegowa gminy jest niestety niewielka. Jeden motel reprezentujący bazę całoroczną i pole namiotowe oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne to bardzo niewiele jak na walory przyrodniczo-kulturowe gminy.

 

Z uwagi na fakt, że obsługa ruchu turystycznego jest ważną dziedziną gospodarki i może dla gminy stanowić istotne źródło dochodu, należy dążyć do rozwoju nowej bazy zarówno całorocznej jak i nastawionej na turystów pobytowych w okresie letnim, dążąc do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej. Rozwijać należy bazę agroturystyczną, poprzez adaptację i modernizację istniejących siedlisk.

 

W celu przyciągnięcia turystów związanych z turystyką krajoznawczą należy urządzić i zagospodarować trasy rowerowe i piesze szlaki turystyczne przez prawidłowe ich oznakowanie, przygotowanie przystanków i zapewnienie obsługi tego ruchu w zakresie bazy noclegowej i gastronomii, zwłaszcza, że zainteresowanie ruchem rowerowym w systemie turystyczno-rekreacyjnym rośnie z roku na rok. Dążyć należy do wzmocnienia wsi Lipinki jako ośrodka generującego ruch turystyczny w gminie. Mając jednak na uwadze rozwój ruchu i zagospodarowania turystycznego w gminie nie można zapominać o potrzebie równocześnie ochrony środowiska, a w tej materii na pierwszy plan wysuwa się konieczność jak najszybszego wyposażenia w infrastrukturę techniczną (przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej) rejonów przewidzianych do rozwoju funkcji turystycznej.

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl