Sieć osadniczą gminy tworzy 31 miejscowości wiejskich, wchodzących w skład 9 sołectw. Największe rozproszenie osadnictwa cechuje sołectwo Lipinki, które tworzy aż 17, w większości małych lub bardzo małych, miejscowości i osad leśnych (aż 9 z nich liczy poniżej 10 mieszkańców, w tym jedna nazwana miejscowość – Dębowe – jest niezamieszkana). Tylko 2 sołectwa (Bzowo i Płochocin) składają się z jednej miejscowości, pozostałe (poza Lipinkami) – z dwóch.

         Średnia wielkość wsi i sołectwa w gminie należy do niskich w porównaniu do średnich wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego. Według danych Urzędu Statystycznego przeciętną miejscowość w gminie zamieszkuje ok. 180 osób, co przy średniej dla obszarów wiejskich przekraczającej 220 lokuje gminę wśród obszarów o najniższej średniej.

         Sieć osadnicza gminy jest silnie skoncentrowana. Prawie 32% ogółu mieszkańców zamieszkuje siedzibę gminy, 15% mieszkańców – drugą co do wielkości miejscowość – Wielki Komorsk. Kolejne dwie (Bzowo, Lipinki) koncentrują po 7,5% mieszkańców gminy, a Komorsk, Bąkowo, Płochocinek i Rulewo – 4 do 5,5%


Liczba ludności sołectw w gminie Warlubie - wykaz ilościowy mieszkańców, stan na dzień 31.12.2012r.

Sołectwo Bąkowo:
 • Bakowo - 326
 • Bąkowski Młyn - 27
Razem 353
Sołectwo Buśnia:
 • Buśnia - 153
 • Rulewo - 264
Razem 417


Sołectwo Bzowo:

 • Bzowo - 458

Razem 458

 

Sołectwo Krusze:

 • Krusze - 217
 • Osiek - 70

Razem 287


Sołectwo Lipinki:

 • Lipinki - 501
 • Blizawy - 32
 • Borowy Młyn - 2
 • Borsukowo - 5
 • Bursztynowo - 4
 • Ciemny Las - 9
 • Grabowa Góra - 8
 • Jeżewnica - 3
 • Kuźnica - 6
 • Mątasek - 78
 • Nowa Huta - 3
 • Przewodnik - 24
 • Rybno - 19
 • Rynków - 4
 • Stara Huta - 45
 • Średnia Huta 52
 • Zamczyska - 25

Razem 820

 

Sołectwo Płochocin:

 • Płochocin - 246

Razem 246

 

Sołectwo Płochocinek:

 • Płochocinek - 288
 • Krzewiny - 49

Razem 337

 

Sołectwo Warlubie:

 • Warlubie - 2030
 • Kurzejewo - 178

Razem 2208

 

 Sołectwo Wielki Komorsk:

 • Wielki Komorsk - 962
 • Komorsk - 384

Razem 1346

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY WARLUBIE:  6472

 

         W strukturze wielkościowej zaznacza się wyraźna dysproporcja pomiędzy bardzo dużą miejscowością gminną, a bardzo małymi miejscowościami, które stanowią około połowy ogółu. Spośród 31 miejscowości aż 19 liczy poniżej 100 mieszkańców; bardzo liczna (8 miejscowości) jest grupa wsi średnich (216 do 506 mieszkańców) – które łącznie zamieszkuje nieco ponad 41% mieszkańców.

         Na tle obszarów wiejskich województwa, wieś gminną należy zaliczyć do grupy wsi bardzo dużych - Warlubie należy do największych pod względem liczby mieszkańców wsi w województwie, w powiecie świeckim większą liczbę mieszkańców notują jedynie miasta Świecie i Nowe oraz wsie Laskowice i Pruszcz, tym samym siedziba gminy jest 5. co do wielkości miejscowością w powiecie. Wielki Komorsk zalicza się w skali województwa do wsi dużych.

         W skali gminy do grupy wsi dużych zaliczyć należy: Warlubie i Wielki Komorsk, do grupy wsi średniej wielkości (200 – 500 mieszkańców): Bzowo, Lipinki, Komorsk, Bąkowo, Płochocinek, Rulewo, Płochocin, Krusze; pozostałe miejscowości zalicza się do grupy małych lub bardzo małych (15 liczy poniżej 50 mieszkańców, w tym 9 poniżej 10). Wsie zaliczane do małych i bardzo małych zamieszkiwane są przez ok. 820 osób czyli nieco ponad 12% ogółu mieszkańców. Tak relatywnie niski wskaźnik jest korzystny na tle innych gmin. Małe wsie zazwyczaj notują bardzo poważne bariery rozwoju społeczno-gospodarczego. Pomijając zbyt mały potencjał dla odnowy pokoleniowej (stopniowe zmniejszanie liczby mieszkańców), zbyt mały popyt na usługi instytucji infrastruktury społecznej (np. szkół, przychodni, bibliotek) powoduje konieczność dojazdów do większych wsi, co często wiąże się z rezygnacją dużej części mieszkańców z korzystania z usług.

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl