Załączniki

  Oświadczenie o osobie zameldowanej, lecz mieszkającej w innym miejscu (docx)

  Oświadczenie o osobie zameldowanej, lecz przebywającej za granicą (docx)

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospadarowanie (2020)


Opłatę uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. za styczeń do 15 stycznia)
 • PŁATNE W KASIE URZĘDU GMINY
 • LUB NA NR KONTA
64 8173 0005 2002 0006 0017 0030

BANK SPÓŁDZIELCZY NOWE 

(w tytule ŚMIECI nazwa miesiąca) 

 • LUB PŁATNOŚĆ U SOŁTYSA

 

Podmiot odbierający odpady

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Warlubie wygrał Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Menard Wiesław w Wielkim Komorsku ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie. 

Miejsce zagospodarowania opadów

Zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w:

 • Eko-Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów, Sulnówko 74c, 86-160 Świecie,
 • Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, Zakurzewo 36a, 86-300 Grudziądz,
 • PK Tuchola, Bladowo, Wybudowanie 1E, 89-500 Tuchola

Informacja o zbierającym zużyty sprzęt elektro:

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Warlubiu, ul. Komorska 86-160 Warlubie (Przy oczyszczalni ścieków w Warlubiu). Czynny w każdy czwartek od 8 do 12.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK

Na terenie Gminy został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez firmę Wiązar, do którego każdy mieszkaniec może oddać:

 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
 • odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (bez opon rolniczych i pochodzących z działalności gospodarczej),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady tekstyliów i odzieży.

Informacja o punktach zbierających odpady rolnicze oraz pochodzące z działalności gospodarczej

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

 • GUMEKO, Rożental 35, 83-130 Pelplin
 • Kar-Sur, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie
 • Sol-Hurt, Garbary 5B, 86-050 Solec Kujawski
 • PHU Ran-Eko, Unisławska 83, 86-260 Bruki Unisławskie

MIESZKAŃCY KTÓRZY OTRZYMALI POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE ORAZ WORKI DO SEGREGACJI SĄ ZOBOWIĄZANI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 


Opłaty za wywóz odpadów wynoszą:

 • 16 zł / osoba za segregowane odpady jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w kompostownik,
 • 15,50 zł / osoba za segregowane odpady  jeżeli nieruchomość jest wyposażona w kompostownik,
 • stawki za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych są zależne od pojemnika,
 • nieruchomości wykorzystywane rekreacyjnie i letniskowo 169,00 zł rocznie
 

 

Zużyte baterie można wrzucać do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej: Szkoły, Urząd Gminy, GOKPiR.


INFORMACJE:

Pan Michał Pastusiak - Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

-----

Urząd Gminy w Warlubiu pokój nr 10
Tel. 52 33 26 040

 

 

 

 

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl