Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

 

Gmina Warlubie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu województwa przygotowała kompleksowy projekt pn.


„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.


Przedsięwzięcie zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu o łącznej powierzchni 23,7 ha.


W ramach Projektu Gmina Warlubie przeprowadzi rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości Komorsk o powierzchni 0,93 ha


Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu pozyskanemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W dniu 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem Wójta Gminy Warlubie wraz ze Skarbnikiem Gminy, Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy, przedstawicieli WFOŚiGW w Toruniu i przedstawicieli pozostałych 21 gmin uczestniczących w projekcie odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu oraz umów partnerskich ze środków POIŚ oraz WFOŚIGW.

 

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności.


Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.

 

Realizację przedsięwzięcia będzie koordynować Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Planowana wartość całego Projektu to ponad 27,6 miliona złotych.
  • Koszt realizacji zadania przez Gminę Warlubie wynosi 1.131 570,64 zł.
  • Dofinansowanie z Funduszu Spójności to 85% wydatków kwalifikowanych, w kwocie nie większej niż 961 835,04zł.
  • Pozostałe środki to wkład własny Gminy Warlubie w wysokości 56 578,53 (5%) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 113 157,07 zł (10%).

Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl