nieodplatnapomocpng [550x263]


Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z późn. zm.), od 1 stycznia 2016r. na terenie Powiatu Świeckiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Prawnicy przyjmują w każdej gminie.


Kto może skorzystać z porad i czym się legitymuje?

  • osoby do 26. roku życia i które ukończyły 65 lat – na podstawie dowodu tożsamości
  • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji lub zaświadczenia o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - przez przedłożenie ważnej Karty
  • kombatanci i weterani – na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na postawie oświadczenia
  • Nowość - Kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu stwierdzającego ciążę.


Co obejmuje porada?

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Uwaga w celu uzyskania pomocy do punktu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym - ustawa nie dopuszcza udzielania porad telefonicznie.

Należy pamiętać też o zabraniu ze sobą dokumentacji sprawy - pomoże to prawnikowi lepsze zapoznanie się z problemem.

 


Urząd Gminy Warlubie

Realizacja: IDcom.pl